Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Turniej

Regulamin I Turnieju Stratega

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Turnieju są… Agora S.A. z siedzibą… w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Są…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Są…dowego pod numerem KRS 59944, posiadają…ca kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 oraz Piotr Borek, prowadzą…cy działalność w Gdyni na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 65975 pod nazwą… "LavCon Piotr Borek", NIP: 958-141-33-68 ("Organizatorzy").
 2. Turniej przeprowadzony zostanie na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://strateg.gazeta.pl ("Serwis"), w dniach od 20 lutego 2008 r. do 26 kwietnia 2008 r.

II. Uczestnictwo w Turnieju

 1. W Turnieju mogą… wzią…ć udział zarejestrowani użytkownicy serwisu SGE Strateg (strateg.gazeta.pl).
 2. Z udziału w Turnieju wykluczeni są… pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.
 3. Zadaniem uczestnika Turnieju jest jak najlepsze zarzą…dzanie wirtualną… firmą…, zgodnie z zasadami Symulacyjnej Gry Ekonomicznej Strateg.
 4. Przystą…pienie do Turnieju następuje poprzez wysłanie SMSa na numer i o treści określonych w Serwisie, a następnie wpisanie otrzymanego kodu w odpowiednie pole w Serwisie. Operacje te muszą… być wykonane, gdy użytkownik Serwisu jest w nim zalogowany.
 5. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Zabronione jest zapisywanie się do turnieju tej samej osoby pod róznymi nazwami użytkowników.

III. Zasady punktacji i klasyfikacji

 1. Turniej składa się z trzech rund eliminacyjnych oraz trzech rund konkursowych. Każda runda oznacza rozegranie przez każdego z wcią…ż biorą…cych udział w Turnieju uczestników jednej gry trwają…cej 5 "kwartałów".
 2. Każdy uczestnik Turnieju bierze udział we wszystkich trzech rundach eliminacyjnych.
 3. Za każdą… rundę eliminacyjną… uczestnik dostaje punkty:
  • I miejsce: 100 pkt.
  • II miejsce: 70 pkt.
  • III miejsce: 50 pkt.
  • IV miejsce: 35 pkt.
  • V miejsce: 25 pkt.
  • VI miejsce: 20 pkt.
 4. Brak decyzji w kwartale skutkuje odjęciem 10 pkt z konta gracza.
 5. Liczba uczestników I rundy konkursowej zostanie ustalona w chwili, gdy będzie znana liczba uczestników Turnieju. O tym, kto awansuje do I rundy konkursowej, zdecyduje lista rankingowa, ułożona wg ilości zdobytych punktów w rundach eliminacyjnych. W przypadku tej samej liczby punktów, decydują…ca będzie cena akcji w ostatnim "kwartale" ostatniej rundy eliminacyjnej.
 6. O awansie do kolejnych rund konkursowych decydują… wyniki poprzedniej rundy konkursowej. Lista rankingowa decydują…ca o tym, kto awansuje, układana jest na podstawie (w tej kolejności): zajętej lokaty w grze, ceny akcji w ostatnim "kwartale".
 7. O wynikach Turnieju zdecyduje finał, w którym weźmie udział 8 graczy.
 8. Wyniki w poszczególnych grach (czyli ceny akcji) ustalane są… przez algorytm SGE Strateg i opisane są… w zasadach gry w Serwisie.

IV. Nagrody

 1. Zwycięzca Turnieju otrzymuje laptop Mac Book Air.
 2. Finaliści, którzy zajmą miejsca 2-4, otrzymają odtwarzacze iPod Touch.
 3. Przed wydaniem nagród, o których mowa w ustępie IV pkt 1 i 2 powyżej Organizator jako płatnik, odprowadzi z tytułu podatku od wygranych w konkursach kwotę podatku w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług).

V. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Turnieju wyrażają… zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatorów w celach prowadzenia Turnieju, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 2. Przetwarzanie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje także publikację nazwy użytkownika w serwisie i punktacji w Turnieju.
 3. Uczestnik ma prawo do wglą…du do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie prawa do nagrody w Turnieju.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczą…ce spraw zwią…zanych z Turniejem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Agora S.A., z siedzibą… w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 , z dopiskiem "Turniej Stratega", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą… rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej reklamacje będą… rozpatrywane przez komisję Organizatorów.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VII. Przepisy końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie spory mogą…ce wynikną…ć między Organizatorami Turnieju a jego uczestnikami będą… rozpatrywane przez są…d powszechny właściwy dla siedziby Agora S.A.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 20 lutego 2008 r.

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom